ISO 20000-1

Systémy manažérstva poskytovaných služieb v IT

Systém manažérstva poskytovaných služieb v oblasti informačných technológií je tesne spojený so systémom manažérstva bezpečnosti informácií podľa ISO 27001 ale je uplatniteľný aj ako samostatný systém so svojimi prednosťami, ako je knižnica ITIL a jeho softwérové nástroje v širokej palete služieb informačných technológií. Systém je kompatibilný nielen s ISO 27001 ale aj s ISO 9001, ktoré sú z hľadiska štruktúry a obsahu v zhode (Annex SL), pričom berie do úvahy špecifiká analýzy rizík poskytovaných služieb v IT.


Certifikácia, ako nestranné a objektívne posúdenie zhody nastavených jednotlivých alebo integrovaných manažérskych systémov, je vykonávaná jedine akreditovanými odborníkmi z praxe, s kompetenciami pre príslušný scope, ktorí sú pravidelne kalibrovaní na najnovšie poznatky a skúsenosti v danej oblasti. Cerifikácia, pre ktorú sme medzinárodne akreditovaní sa týka manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001.

Podrobnosti týkajúce sa certifikácie, ktoré nenájdete na tejto stránke sú uvedené na hlávnej stránke www.gcerti.com/Certification, alebo ich komunikujte s regionálnym predstaviteľom G-Cert-i.