ISO 14001

Systémy environmentálneho manažérstva

Systém environmentálneho manažérstva podľa ISO 14001 dohliadá aby všetky riadené procesy v systéme boli v zhode s ISO 9001 (štruktúra normy podľa Annex SL) v rozsahu identifikovaných environmentálnych aspektov v plnom životnom cykle produkcie a v kontexte organizácie v ktorej sa táto produkcia realizuje. Norma je dobrým základom pre systémy energetického manažérstva podľa ISO 50001 a v niektorých environmentálnych aspektoch kompatibilná s rizikami v systéme manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa ISO 45001. Všetky uvedené normy sú pre zhodu rozsahu (Annex SL) ideálne k integrácii do integrovaných manažérskych systémov.


Certifikácia, ako nestranné a objektívne posúdenie zhody nastavených jednotlivých alebo integrovaných manažérskych systémov, je vykonávaná jedine akreditovanými odborníkmi z praxe, s kompetenciami pre príslušný scope, ktorí sú pravidelne kalibrovaní na najnovšie poznatky a skúsenosti v danej oblasti. Cerifikácia, pre ktorú sme medzinárodne akreditovaní sa týka manažérskych systémov podľa ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 20000-1, ISO 22001, ISO 22301, ISO 27001, ISO 45001.

Podrobnosti týkajúce sa certifikácie, ktoré nenájdete na tejto stránke sú uvedené na hlávnej stránke www.gcerti.com/Certification, alebo ich komunikujte s regionálnym predstaviteľom G-Cert-i.